Ви знаходитесь: Головна сторінка > Довідник клієнта > Словник

Словник

 • АВАРІЙНИЙ КОМІСАР (аverage commissioner)

  особа, яка займається визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків.

 • АДЕНДУМ (adendum)

  додатковий договір страхування.

 • АКВІЗИЦІЯ (acquisition)

  маркетингова діяльність, спрямована на збільшення кількості договорів страхування. Вважається, що аквізиційна діяльність нормальна, коли кількість нових договорів страхування перевищує кількість договорів, за якими закінчився термін дії.

 • АКТИВИ СТРАХОВИКА (insurer's assets)

  кошти страховика, які інвестовано в цінні папери, нерухомість, інші матеріальні цінності, розміщені на рахунках у банках. Джерелами цих коштів є статутний фонд, страхові резерви та інші пасиви. Від величини й структури А. с. залежить платоспроможність страховика.

 • АКТУАРІЙ (actuary)

  офіційно уповноважена особа, котра, маючи відповідну фахову підготовку, з допомогою методів математичної статистики обчислює страхові тарифи. На А. покладається відповідальність за те, щоб страхові фонди були достатніми на той момент, коли компанії доведеться виконувати свої зобов'язання за виданими полісами.

 • АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ (actuarial calculations)

  система математичних і статистичних методів обчислення страхових тарифів. Методологія А. р. грунтується на застосуванні теорії ймовірностей, демографічної статистики та довгострокових фінансових обчислень інвестиційного доходу страховика. А. р. дають змогу визначити страховий тариф та частку кожного страхувальника у створенні страхового фонду.

 • АНДЕРРАЙТЕР (underwriter)

  (у страхуванні) висококваліфікована й відповідальна особа страховика, уповноважена виконати необхідні процедури з розгляду пропозицій і прийняття ризиків на страхування (перестрахування); А. оцінює ризик, визначає ціну та інші умови страхування, оформляє страхові поліси.

 • АНДЕРРАЙТИНГ (underwriting)

  (у страхуванні) процес оцінювання та прийняття ризиків на страхування (перестрахування).

 • АНУЇТЕТ (annuity)

  1) договір страхування пенсій або ренти, згідно з яким страховик в обмін на сплату, як правило одноразову, страхової премії зобов'язується виплачувати застрахованому визначену річну суму доходу протягом його життя; 2) сучасна вірогідна вартість ренти.

 • БРОКЕР СТРАХОВИЙ (insurance broker)

  юридична або фізична особа, котра, будучи зареєстрованою як суб'єкт підприємницької діяльності, має дозвіл Уповноваженого органу виступати посередником між страхувальником і страховиком. Б. с. діє від свого імені і за дорученням страхувальників або страховиків. До його завдань входить пошук компанії, де можна було б розмістити ризик страхувальника на оптимальних умовах з огляду надійності страховика та розміру страхової премії. У разі страхового випадку Б. с. надає допомогу страхувальникові в оформленні та отриманні відшкодування. Б. с. залучається до розміщення ризиків, що передаються на перестрахування. Оплату за послуги Б. с. здійснює страховик у вигляді комісії, яку Б. с. має право вирахувати зі страхової премії, якщо останню було інкасовано Б. с. Брокери - фізичні особи не мають права отримувати та перераховувати страхові платежі, здійснювати страхові виплати та виплати страхового відшкодування.

 • БРУТТО-ПРЕМІЯ (gross premium)

  загальна сума страхових внесків, що їх сплачує страхувальник. Визначається на підставі страхової суми і брутто-ставки (страхового тарифу).

 • БРУТТО-СТАВКА (gross rate)

  сума визначеної нетто-ставки та навантаження. Ці складові мають різне призначення. Нетто-ставка має забезпечити відшкодування витрат на покриття збитків з ризикових видів страхування, а також на виплати зі страхування життя. Навантаження призначене для забезпечення фінансування витрат страховика на ведення справи та отримання прибутку від страхових операцій.

   

 • ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ (currency of insurance)

  валюта, якою сплачуватимуться страхові премії та здійснюватимуться страхові виплати.

 • ВАЛЮТНИЙ КУРС (currency rate)

  ціна грошової одиниці однієї країни, виражена через грошову одиницю іншої країни або міжнародну грошову одиницю (наприклад, євро). Має вирішальне значення для забезпечення еквівалентності у стосунках із суб'єктами інших держав. В Україні В. к. визначається Національним банком України.

 • ВЗАЄМНЕ СТРАХУВАННЯ (mutual insurance)

  форма страхового захисту, за якої страхувальники, котрі мають споріднені майнові інтереси та ризики, одночасно є членами страхового товариства. В. с. - довготермінова домовленість між групою осіб (юридичних і фізичних) про відшкодування один одному у певних частках збитків у разі настання страхових випадків. Нині В. с. має значне поширення в зарубіжних країнах, особливо в особистому страхуванні, страхуванні сільськогосподарських, морських ризиків. В. с. в Україні ще не розвинулось.

 • ВИГОДОНАБУВАЧ (beneficiary)

  особа, визначена страхувальником для отримання належних сум страхових виплат тоді, коли страхувальник (застрахований) не буде здатний скористатися ними самостійно. В особистому страхуванні виплати В. здійснюються у випадку смерті застрахованого. В майновому страхуванні права В. можуть набувати орендодавці, кредитори, застраховане майно яких знищено або пошкоджено. Див. також бенефіціар.

 • ВИД СТРАХУВАННЯ (line of insurance)

  страхування однорідних об'єктів від характерних для них небезпек.

 • ВИКУПНА СУМА (redemption sum)

  сума, на яку може претендувати власник полісу зі страхування життя в разі припинення дії полісу. Розмір В. с. залежить від суми й терміну, на який було укладено договір, та фактично здійснених внесків і тривалості дії договору.

 • ВИНА СТРАХУВАЛЬНИКА (insured's fault)

  відношення страхувальника до своєї протиправної поведінки і її можливих наслідків, що може спричинитися до завдання шкоди. Розрізняють вину двох видів: навмисні дії і необережність. Остання, у свою чергу, поділяється на просту і грубу необережність. Наявність навмисної дії або грубої необережності може бути підставою для повного або часткового звільнення страховика від його обов'язків з виплати страхового відшкодування.

 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКА (responsibility)

  зобов'язання страховика у разі настання страхового випадку відшкодувати страхувальнику (вигодонабувачу) завданий збиток у межах страхової суми.

 • ВІДСОТОК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА

  умова договору страхування, що визначається відношенням страхової суми до дійсної вартості транспортного засобу.

 • ВІЛЬНІ АКТИВИ (free assets)

  кошти, які вільні від будь-яких зобов'язань, крім вимог акціонерів.

 • ВТРАТА ТОВАРНОЇ ВАРТОСТІ (ВТВ)

  умовна величина зниження дійсної вартості відновленого після пошкодження транспортного засобу (при виконанні вимог щодо якості ремонту), у порівнянні з аналогічним непошкодженим транспортним засобом.

 • ГРУПОВЕ СРАХУВАННЯ (group insurance)

  страхування групи осіб з подібними інтересами. Груповий поліс видається роботодавцю або іншому представнику групи, а кожний член групи отримує сертифікат , який підтверджує факт його страхування.

 • ДЕПОЗИТ (ВКЛАД) (deposit)

  це кошти (готівка або безготівкові) у національній або іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їхніх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладникові згідно із законодавством України та умовами договору. Залежно від терміну зберігання Д. поділяються на три групи: до запитання, строкові та ощадні. Найпривабливішими є строкові Д. За зберігання грошей на вкладах банки виплачують відсотки. Д. є одним із основних каналів розміщення тимчасово вільних коштів страхових резервів. До страховиків ставиться вимога, щоб грошові кошти зберігалися на рахунках не менш ніж трьох банків.

 • ДИВЕРСИФІКАЦІЯ (diversification)

  у страхуванні здійснюється з метою зменшення ризику й отримання більшого прибутку завдяки:

  а) одночасному розвитку кількох, не пов'язаних один з одним видів страхування, розширенню страховиком спектра страхових послуг;

  б) поширенню активності страховиків за межі основного бізнесу, що досягається розміщенням активів (із додержанням існуючих нормативів) серед різних, не пов'язаних між собою об'єктів (акції, облігації, нерухомість, банківські депозити).

 • ДИВІДЕНДИ (dividends)

  1) частина прибутку акціонерного товариства, котра щорічно розподіляється серед акціонерів; 2) доходи, отримані суб'єктом оподаткування за корпоративними правами у вигляді частини прибутку юридичної особи, включаючи доходи, нараховані як відсотки на акції чи на внески до статутних фондів (за винятком доходів, отриманих від інших видів цінних паперів, зокрема, від їх продажу, і доходів від операцій з борговими зобов'язаннями та вимогами).

 • ДІЙСНА ВАРТІСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

  вартість транспортного засобу, що враховує ринкову кон'юнктуру, його технічний стан, термін та інтенсивність експлуатації.

 • ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ (voluntary insurance)

  форма страхування, що здійснюється на підставі добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником. Д. с. здійснюється згідно з правилами страхування, що їх розробляє страховик і реєструє в Уповноваженому органі. Договір Д. с. вступає в дію, як правило, після повної сплати страхової премії або суми, що припадає на перший строк платежу.

 • ДОВІРЕНА ОСОБА (trusted person)

  фізична чи юридична особа, яка на підставі посвідченої згідно з вимогами чинного законодавства довіреності власника транспортного засобу, або на інших підставах, що передбачені законодавством, використовує цей транспортний засіб, або за дорученням страхувальника реалізує його права та обов'язки, обумовлені договором страхування.

 • ДОВІРЕНІСТЬ (warrant)

  документ , який видається однією особою іншій для представництва перед третьою особою.

 • ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (reinsurance treaty)

  угода між двома страховими компаніями, з яких одна - цедент (перестрахувальник) - зобов'язується передати ризики, а друга - перестраховик - прийняти ризики до перестрахування. У Д. п. зазначаються: метод перестрахування, ліміти відповідальності перестраховика, частка його участі в договорі, перестрахувальна комісія, порядок розрахунків. Д. п. буває пропорційним або непропорційним.

 • ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ (insurance contract)

  письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір, а страхувальник - сплатити страхову премію у визначені строки та виконувати інші умови договору. Д. с. укладається на підставі заяви страхувальника відповідно до умов правил страхування. Факт укладення Д. с. може засвідчуватись також страховим полісом, свідоцтвом. У Д. с. зазначається вид страхування, об'єкт страхування, страхова сума, страхові події, страховий тариф, страхова премія, вигодонабувач, реквізити сторін, строки початку та закінчення дії договору. Як правило, Д. с. вступає в дію після сплати всього страхового платежу або суми, визначеної за першим строком платежу.

 • ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР (additional agreement)

  договір страхування, що укладається протягом строку дії чинного договору до закінчення його дії у зв'язку зі змінами умов укладеного договору. Додатковий договір укладається на підставі письмової заяви страхувальника, де зазначається причина укладання такого договору (підвищення страхової суми, зміна умов експлуатації, видача довіреності на керування іншій особі, поява й наявність інших факторів, що змінюють ступень ризику тощо).

 • ЗАКОН "ПРО СТРАХУВАННЯ" (Law "On Insurance")

  прийнятий Верховною Радою України 7 березня 1996 року. Нова редакція від 4 жовтня 2001 р. Регулює відносини у сфері страхування і спрямований на розвиток ринку страхових послуг, посилення надійності страхового захисту юридичних і фізичних осіб. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування. Документ містить 5 розділів (загальні положення, договори страхування, забезпечення платоспроможності страховиків, державний нагляд за страховою діяльністю в Україні, прикінцеві положення).

 • ЗАСТАВА (Mortgage)

  це спосіб забезпечення зобов'язань. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Застава виникає в силу договору чи закону.

 • ЗАСТАВОДАВЕЦЬ

  власник майна (фізична чи юридична осба), який має право відчужувати заставлене майно на підставах, передбачених законом, а також особа, якій власник у встановленому порядку передав майно і право застави на це майно.

 • ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ

  особа, до якої в силу Договору застави може переходити майнове право на предмет застави та яка має право реалізувати предмет застави та погасити кредитну заборгованість Позичальника за рахунок коштів реалізації застави.

 • ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА (insured)

  особа, яка бере участь в особистому страхуванні, об'єктом страхового захисту якого є життя, здоров'я і працездатність. 3. може бути одночасно і страхувальником. 3. має право у передбачених договором випадках отримати обумовлену страхову суму або виплати меншого розміру (якщо Застрахована особа э Вигодонабувачем).

 • ЗАЯВА СТРАХУВАЛЬНИКА (statement of insure)

  письмовий документ про бажання укласти договір страхування або інформація про настання страхового випадку.

 • ЗАЯВЛЕНИЙ ЗБИТОК (declared loss)

  грошове вираження збитку (шкоди), нанесеного майновим інтересам страхувальника (застрахованого) у результаті настання страхового випадку, про факт якого в порядку, установленому законом або договором страхування, заявлено страховикові.

 • ЗБИТОК (loss)

  в практиці страхування має кілька значень:

  1) шкода, що заподіяна застрахованому майну в результаті страхового випадку та підлягає відшкодуванню страховиком;

  2) втрати страхувальника в грошовій формі в результаті настання страхового випадку.

 • ЗЕЛЕНА КАРТА (green card)

  міжнародна система автострахування, для виїзджаючих закордон.

 • ЗМІШАНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

  вид особистого страхування, в якому передбачається страхове покриття кількох несумісних ризиків. Найчастіше 3. с. ж. включає покриття на випадок смерті застрахованого з будь-якої причини протягом строку дії договору, у разі дожиття його до закінчення строку договору і в разі, коли через нещасний випадок було завдано шкоди його здоров'ю.

   

 • ІНВЕСТИЦІЇ (investments)

  1) довгострокові вкладення капіталу в будь-яке підприємство, справу, різні галузі господарства, переведення грошей у менш ліквідну форму з метою отримання прибутку; 2) грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; 3) форма диверсифікації діяльності страховика, яка полягає у виході компанії за традиційні рамки страхування. Це пояснюється прагненням вигідно вкласти свої тимчасово вільні кошти в суміжний бізнес, дочірні підприємства, банківську справу з метою отримання прибутку і підвищення фінансової надійності компанії.

 • ІПОТЕКА

  застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи.

 • КАСКО

  страхування транспортних засобів.

 • КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ (insurance classification)

  система поділу страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі, види і форми. К. с. має на меті сприяти формуванню страхового ринку, впорядкуванню звітності та державному регулюванню страхової діяльності, розвитку міжнародної інтеграції у страхуванні.

 • КОЛЕКТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (collective life insu

  страхування, при якому може укладатися договір на страхування за рахунок коштів підприємства всіх працівників або їх групи. У К. с. ж. страхувальником є підприємство, а застрахованим - кожний працівник, прізвище якого заноситься до списку, що є невіддільною частиною полісу.

 • ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (League of Insu

  некомерційне об'єднання страховиків з метою обстоювання їхніх інтересів у владних структурах, сприяння удосконаленню страхового законодавства, підвищенню кваліфікації персоналу та інформаційного забезпечення страхових компаній, налагодженню контактів з відповідними об'єднаннями (асоціаціями) інших держав.

 • ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (limit of responsibility)

  максимальна відповідальність страховика за договором страхування фіксується в страховому полісі. Може встановлюватися по окремому страховому ризику або по окремому страховому випадку.

 • ЛІЦЕНЗІЯ НА СТРАХОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

  документ, що засвідчує право страхової компанії брати на страхування (перестрахування) страхові ризики певного виду. Видається Уповноваженим органом (зараз – Держфінпослуг), має спеціальну форму і містить такі обов'язкові реквізити: повну і скорочену назви страховика та його юридичну адресу, перелік видів добровільного і обов'язкового страхування, назву території, на якій страховик і його філії мають право укладати договори страхування, термін дії, реєстраційний номер і дату видачі ліцензії, підпис уповноважених осіб. У разі порушення страхового законодавства ліцензію може бути відкликано.

 • ЛІЦЕНЗУВАННЯ (licensing)

  видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ.

 • ЛЛОЙД

  міжнародний страховий ринок (територіально розміщений в Лондоні)

 • МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ (property insurance)

  галузь страхування, в якій об'єктом страхування є майно, що належить юридичним або фізичним особам.

 • МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО

  об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

 • НАВАНТАЖЕННЯ (loading)

  частина страхового тарифу, що не пов'язана з формуванням фондів для здійснення страхових виплат. За рахунок Н. покриваються витрати, зумовлені організацією та забезпеченням страхової справи (оплата праці персоналу страховика, оплата посередницьких послуг, оренда приміщень офісу, витрати на придбання й експлуатацію обчислювальної техніки, рекламу, транспортні послуги, сплату деяких податків та обов'язкових платежів тощо). Н. є також джерелом отримання певної суми прибутку від страхової діяльності.

 • НЕТТО-СТАВКА (net rate)

  частина страхового тарифу, що призначена для формування ресурсів страховика, спрямовуваних на виплату страхових відшкодувань і страхових сум. Методи розрахунку Н.-с. у майновому та особистому страхуванні різні. У майновому страхуванні Н.-с. складається з основної частини та ризикової надбавки.

 • НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (accident)

  раптовий, непередбачений зовнішній вплив, такий як пожежа, дорожньо-транспортна пригода, катастрофа, отруєння хімічними продуктами чи інша подія, що спричинила смерть або каліцтво застрахованої особи, пошкодження або знищення застрахованого майна.

 • ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ (object of insurance)

  конкретний майновий інтерес страхувальника або застрахованої особи (майно, відповідальність перед третьою особою, життя та здоров'я тощо), якому може бути завдано шкоди в разі стихійного лиха, нещасного випадку або іншої страхової події.

 • ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ (compulsory insurance)

  форма страхування, що ґрунтується на принципах обов'язковості як для страхувальника, так і для страховика.

 • ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ (personal insurance)

  галузь страхування, в якій об'єктом страхових відносин є життя, здоров'я, працездатність та пенсійне забезпечення людини. О. с. спрямоване на забезпечення захисту сімейних доходів громадян, а також на нагромадження ними коштів для підвищення рівня свого фінансового благополуччя. О. с. є істотним доповненням до системи державного соціального страхування.

 • ОЦІНКА РИЗИКУ (risk evalution)

  аналіз обставин, які всебічно характеризують ризик на підставі інформації, що подається в повному обсязі. О. р. здійснюється як перед підписанням страхового договору, так і після настання страхового випадку.

 • ПЕНСІЯ (pension)

  гарантована щомісячна виплата грошових сум для забезпечення людей похилого віку, інвалідів, а також тих, хто втратив годувальника. П. - різновид ренти.

 • ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (reinsurance)

  страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика).

 • ПОЖИТТЄВА СТРАХОВА РЕНТА

  різновид особистого страхування, регулярний дохід, що виплачується застрахованій особі до кінця її життя з фонду, нагромадженого за рахунок страхових внесків.

 • ПОСЕРЕДНИК (intermediary)

  страховий брокер, або агент, через якого укладається договір страхування і вирішуються окремі питання щодо врегулювання претензій.

 • ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ (policy wording)

  опрацьовуються страховиком на кожний вид страхування і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі (нині - Мінфіні). П. с. мають містити: перелік об'єктів страхування, порядок визначення страхових сум та розміру страхових виплат, перелік страхових ризиків, винятки зі страхових випадків і обмеження страхування, строк та місце дії договору страхування, порядок укладення договору страхування, права та обов'язки сторін, дії страхувальника в разі настання страхового випадку та перелік документів, що підтверджують ці випадки, порядок і умови сплати страхових сум, термін прийняття рішення про виплату або відмову щодо відшкодування, умови припинення дії договору і порядок вирішення суперечок. До П. с. додаються страхові тарифи. Якщо П. с. не відповідають цим вимогам, Уповноважений орган може відмовити страховикові у видачі ліцензії.

 • РЕГРЕС (regress)

  право страховика пред'явити стороні, яка винна в настанні страхового випадку, претензії з ціллю відшкодування збитків, понесених в зв'язку з виплатою страхового відшкодування.

 • РИЗИК СТРАХОВИЙ (risk)

  термін, що відповідає кільком поняттям. Під Р. с. розуміють: а) певну подію, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання (ст. 8 Закону України "Про страхування"). В особистому страхуванні Р. с. можуть бути - непрацездатність, смерть, дожиття до певного віку або іншої обумовленої події.

 • РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ (risk management)

  систематичне дослідження ризиків, що становлять загрозу для людей, майна й інтересів діяльності, а також розробка й вжиття заходів, спрямованих на вирішення проблеми ризиків. Р.-м. охоплює ідентифікацію схильності до ризику, аналіз ступеня захищеності від ризику, опрацювання варіантів контролю за ризиком, вжиття заходів щодо уникнення, усунення або скорочення ризику, фінансування можливого ризику за рахунок самострахування або передання ризику страховикам. Р.-м. має свою специфіку стосовно кожної сфери діяльності / виду страхування.

   

 • САМОСТРАХУВАННЯ (self insurance)

  ризик, який перебуває на відповідальності самого страхувальника. С. - форма захисту майнових інтересів створенням децентралізованих резервних фондів (фондів ризику) безпосередньо на підприємствах та в організаціях. Здебільшого С. забезпечує покриття збитків, зумовлених малими ризиками. Щодо збитків за середніми та великими ризиками С. виявляється в застосуванні франшизи.

 • СИСТЕМА ПРОПОРЦІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  виплата страхового відшкодування в заздалегідь фіксованій частині(пропорції).

 • СТІЙКА ВТРАТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

  непрацездатність, яка супроводжується встановленням інвалідності.

 • СТРАХОВА ВИПЛАТА (paument of insurance)

  грошова виплата в межах страхової суми, яку страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний виплатити в разі настання страхового випадку, а також сума, що виплачується за особистим страхуванням. Страхові виплати та виплату страхового відшкодування здійснює страховик згідно з договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) за формою, що визначається страховиком.

 • СТРАХОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (ПОКРИТТЯ)

  перелік ризиків, від яких захищає договір страхування.

 • СТРАХОВА КОМПАНІЯ (insurance company)

  юридичне оформлена одиниця підприємницької діяльності у формі акціонерного, повного, командитного товариства чи товариства з повною відповідальністю, яка має ліцензію на право здійснення страхової діяльності. В Україні більшість С. к. мають форму акціонерного товариства.

 • СТРАХОВА ПОДІЯ (insured event)

  подія, передбачена договором страхування або чинним законодавством, з настанням якої виникає обов'язок страховика відшкодувати завдані цією подією збитки або виплатити страхове забезпечення страхувальникові (застрахованій особі, вигодонабувачеві).

 • СТРАХОВА ПРЕМІЯ (ВНЕСОК, ПЛАТІЖ)

  плата страхувальника страховикові за те, що той зобов'язався відшкодувати страхувальникові у разі виникнення страхової події матеріальні збитки, завдані застрахованому майну, або виплатити страхову суму при настанні певних подій. С. п. сплачується одноразово до вступу в дію договору страхування або періодично в передбачені ним строки. Розмір С. п. залежить від страхового тарифу (брутто-ставки) і страхової суми, періоду страхування та іноді від деяких інших чинників.

 • СТРАХОВА СТАТИСТИКА (insurance statistics)

  а) систематизоване дослідження і узагальнення найбільш масових і типових страхових операцій на підставі статистичних методів опрацювання інформації, що характеризує страхову справу; б) спеціальна таблиця показників провадження певного виду страхування або всього портфеля ризиків за конкретним полісом протягом обумовленого періоду часу; в) збір і систематизація даних з майнового, особистого страхування та страхування відповідальності з метою нагромадження матеріалу, необхідного для прийняття своєчасних і обґрунтованих управлінських рішень.

 • СТРАХОВА СУМА (sum insured)

  межа грошових зобов'язань страховика щодо компенсації завданих страховою подією збитків страхувальникові (застрахованому). С. с. за майновим страхуванням не повинна перевищувати вартості об'єкта. При добровільному страхуванні життя С. с. не обмежується.

 • СТРАХОВА СУМА РЕДУЦІЙОВАНА (reduced insurance sum)

  страхова сума зі страхування життя, зменшена у зв'язку з достроковим припиненням сплати чергових страхових внесків.

 • СТРАХОВИЙ АГЕНТ (insurance agent)

  довірена фізична або юридична особа, яка від імені і в межах наданих страховиком повноважень робить пропозиції страхувальникові щодо страхування ризиків, оформляє договори страхування (переважно з фізичними особами) та виконує деякі інші операції з обслуговування договорів страхування. С. а. можуть здійснювати цю діяльність повний робочий день або працювати за сумісництвом. Іноді С. а. може виконувати посередницькі доручення кількох страховиків. С. а. отримує комісію залежно від виду страхування, кількості і суми підписаних договорів страхування.

 • СТРАХОВИЙ БРОКЕР (insurance broker)

  громадянин або юридична особа, яка зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності , діє від свого імені на підставі брокерської угоди із страхувальником.

 • СТРАХОВИЙ ВИПАДОК (insured event)

  стихійне лихо, нещасний випадок або настання іншої події, при якій виникає зобов'язання страховика сплатити страхувальникові (застрахованому, вигодонабувачеві) страхове відшкодування або страхову суму. Перелік С. в. передбачається правилами страхування, страховим договором або чинним законодавством.

 • СТРАХОВИЙ ВНЕСОК (ПРЕМІЯ, ПЛАТІЖ)

  сума, що її сплачує страхувальник страховикові за зобов'язання відшкодувати збитки, завдані застрахованому майну, або сплатити страхову суму в разі настання зумовлених подій у житті страхувальника (застрахованого). С. в. може сплачуватись одноразово (до вступу договору в дію) і в кілька строків, обумовлених договором страхування.

 • СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ (insurance protection)

  економічні, перерозподільні відносини, що складаються у процесі запобігання, подолання й відшкодування збитків, завданих конкретним об'єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров'ю громадян тощо.

 • СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС (insurable interest)

  матеріальна заінтересованість у страхуванні об'єктів, до яких страхувальник має стосунок як власник, орендатор, перевізник і т. ін. Включає майно і все те, що може бути предметом заподіяння матеріального збитку (шкоди) страхувальникові або в зв'язку з чим може виникнути відповідальність страховика перед третіми особами.

 • СТРАХОВИК (insurer)

  фінансова установа, яка створена у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю, а в окремих випадках і державної організації, що має статус юридичної особи та володіє ліцензією на право здійснення страхової діяльності. Така діяльність дозволяється виключно страховикам - резидентам України.

 • СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ (insurance reserve)

  система фондів страховика, утворюваних залежно від видів страхування з метою гарантії майбутніх страхових відшкодувань і виплат страхових сум. С. р. визначаються по-різному з видів страхування інших ніж страхування життя і з страхування життя. У першому випадку формуються: резерв незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених збитків, резерв збитків, які виникли, але не заявлені, резерв катастроф, резерв коливань збитковості, а у страхуванні життя - математичні резерви. Тимчасово вільні кошти С. р. інвестуються в цінні папери, нерухомість, розміщуються на депозитних рахунках у банках тощо, що дає можливість страховим компаніям отримувати додаткові доходи. С. р. утворюються в тих валютах, в яких страховики несуть відповідальність за страховими зобов'язаннями.

 • СТРАХОВІ ТАРИФИ (insurance tariff)

  ставки страхових платежів з одиниці страхової суми або об'єкта страхування за певний період. С. т. складається з нетто-ставки і навантаження, їх сума дорівнює брутто-ставці. С. т. з обов'язкових видів страхування затверджуються державою, добровільних - визначаються страховиками.

 • СТРАХУВАЛЬНИК (insured)

  юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала договір на страхування (або є С. згідно з чинним законодавством), сплатила належні внески і має право в разі настання страхового випадку отримати відшкодування в межах застрахованої відповідальності або страхової суми, обумовленої в полісі.

 • СТРАХУВАННЯ (insurance)

  це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення цих фондів. (У ред. ст. 1 Закону України "Про страхування").

 • СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (life insurance)

  підгалузь особистого страхування, в якій об'єктом страхування є життя застрахованого. Договір на С. ж. укладається на термін не менш як 3 роки. Серед видів С. ж. переважає змішане страхування життя, при якому страховими випадками є такі несумісні події, як смерть застрахованого протягом дії договору або дожиття його до закінчення терміну договору, тимчасова або постійна втрата працездатності через нещасний випадок.

 • СТРАХУВАННЯ ПЕНСІЙ (retirement pension insurance)

  вид особистого страхування, за яким страхувальник бере на себе зобов'язання сплатити одноразово або в розстрочку протягом кількох років страхову премію, а натомість страховик зобов'язується періодично виплачувати страхувальникові (застрахованому) пенсію протягом обумовленого терміну або пожиттєво.

 • СТРОК СТРАХУВАННЯ (term of insurance)

  термін дії договору страхування.

 • ТАБЛИЦЯ СМЕРТНОСТІ (mortality (life) table)

  форма подання статистичних даних, в якій містяться розрахункові показники, що характеризують смертність населення в різному віці і дожиття при переході від однієї вікової групи до іншої. Т. с. складається в цілому за населенням і щодо чоловічої та жіночої статі. Використовується при проведенні актуарних розрахунків.

 • ТИМЧАСОВА ВТРАТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

  непрацездатність, яка супроводжується звільненням від роботи на строк, необхідний для проведення лікування і встановленням працездатності.

 • ТОВАРИСТВО ВЗАЄМНОГО СТРАХУВАННЯ (mutual insurance

  форма організації страхування на основі створення страхових фондів шляхом пайової участі членів товариства. Страхувальникам належать усі активи товариства. У багатьох країнах Т. в. с. набули значного поширення в особистому страхуванні, страхуванні урожаю сільськогосподарських культур та ін. видах.

 • ТРЕТЯ ОСОБА

  особа , яка не бере участі у договорі страхування, але при певних обставинах здобуває права на відповідні вимоги від застрахованого, що випливають із умов цього договору.

 • ФОРМИ СТРАХУВАННЯ (forms of insurance)

  страхування може бути обов'язковим і добровільним. Обов'язкове страхування запроваджується або скасовується законами України. Добровільне страхування здійснюється на підставі договору між страховиком і страхувальником. Умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що опрацьовуються страховиком і реєструються в Уповноваженому органі.

 • ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  непередбачені обставини незалежні від волі громадянина.

 • ФРАНШИЗА (deductible, franchise)

  передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком. Розрізняють умовну і безумовну Ф. Умовна Ф. засвідчує право звільнення страховика від відповідальності за шкоду, якщо її розмір не перевищує розміру Ф., і збиток підлягає відшкодуванню повністю, якщо його розмір перевищує Ф. Безумовна Ф. свідчить, що відповідальність страховика визначається розміром збитку за мінусом Ф.

 • ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  відповідальність перед третіми особами за шкоду заподіяну здоров'ю, життю та майну внаслідок господарської діяльності.

Новини

СК «Експрес Страхування» виступила страховим партнером презентації нового покоління Toyota Сorolla

15 березня у автоцентрах офіціальних ділерів Toyota в Україні відбулася презентація нового седана Toyota Сorolla 2019. Страховим партнером виступила СК «Експрес-Страхування». Гості взяли участь у розіграші цінних призів від організаторів та партнерів заходу.  

Читати далі

Всі новини